ข้อมูล ณ วันที่อัพเดตจนถึง 31 มี.ค. 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพ (BBL) 2565 เป็นสถาบันทางการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้บ้าน คอนโด และทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายมากที่สุด โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  70-100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.70%  ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ 2565 ให้การกู้ซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายและเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ หลากหลายรูปแบบจากธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านำหรับลูกค้าทั่วไป สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ของธนาคารกรุงเทพ 2565

1.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน บัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

วงเงินการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารไทย 2565

 • วงเงินการกู้สินเชื่อบ้านสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน
 • หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน
 • วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย 2565

 •  ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราสินเชื่อดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ 2565

คุณสมบัติผู้กู้คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิต

2.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารกรุงเทพ 2565

เฉพาะกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย

 • กลุ่มวิชาชีพแพทย์
 • กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร
 • ผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan/Loans-for-Professionals

วงเงินการกู้สินเชื่อบ้านธนาคารเทพ 2565

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย 2565

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราสินเชื่อดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ 2565 กลุ่มวิชาชีพสำหรับแพทย์ 2.88%

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan/-/media/ca30784440dd4c1db6310469e4892cce.ashx

อัตราสินเชื่อดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ 2565 กลุ่มวิชาชีพวิศวกร 3.03%

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan/-/media/bda64c7c869341359b42ec8adc2bfc4f.ashx


3.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง ธนาคารกรุงเทพ 2565

วงเงินการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย 2565

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงาน สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 • หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย ธนาคารกรุงเทพ 2565

 •  ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปโดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (Payroll)
 • เป็นพนักงานประจำที่ทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ ดังนี้

- องค์กรธุรกิจชั้นนำ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสาขาธนาคารกรุงเทพ)

- ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-กิจการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้า   การประปา เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565


4.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน สำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ 2565

วงเงินการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย 2565

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 •  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย
 •  หลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

ดำรงสมาชิกภาพบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ณ วันที่สมัครสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ และมียอดเงินฝากทุกประเภทและ/หรือเงินลงทุนรวมเฉลี่ยและขณะขอสินเชื่อและเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยคุณยังสามารถมอบสิทธิพิเศษนี้ให้คู่สมรสและทายาทโดยตรงได้ โดยที่คุณเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565


5.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน เพื่อผู้มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี ธนาคารกรุงเทพ 2565

วงเงินการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • วงเงินสูงสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย 2565

 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่

หลักประกันการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

·        ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

·       ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันในอัตราพิเศษ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

ฝากเงินติดต่อกันตั้งแต่ 12 งวดขึ้นไปนับแต่วันที่เปิดบัญชี หรือ ยื่นคำขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเงินฝากครบกำหนด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ 2565 ให้การกู้ซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายและเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ หลากหลายรูปแบบจากธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านำหรับลูกค้าทั่วไป สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ของธนาคารกรุงเทพ 2565

ขอนแก่นน่าอยู่ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน อัพเดตประจำเดือน พฤษภาคม        ปี 2565 จากหลากหลายธนาคาร

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้านแต่ละธนาคาร ได้แก่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo