อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

         หากพูดถึงเรื่องการยื่นกู้รีไฟแนนซ์ ทุกคนควรจะศึกษาและตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่เอาใจผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม ในช่วงนี้หรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ 2565  ตอนนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) มีการอัพเดตอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ประจำปี 2565 เพื่อที่จะช่วยทุกคนในการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังเลือกว่าจะกู้กับธนาคารไหนดี ซึ่งทางขอนแก่นน่าอยู่จึงรวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) ปี 2565 นี้ไว้ให้ทุกคนแล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยค่ะ

สินเชื่อบ้านสุขสันต์กับ ธอส

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธอส

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร จากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

**หมายเหตุ**

 • นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

วงเงินกู้ ระยะเวลาการผ่อนและค่าธรรมเนียมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
 • ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสุขสันต์กับธอส

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสุขสันต์กับธอส

แบบที่ 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ

แบบที่ 2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

แบบที่ 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ = 4.38%

แบบที่ 2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare) = 4.73%

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคารอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

เอกสารการยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสุขสันต์กับธอส

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12  เดือน
 • สำเนาสัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.ghbank.co.th

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo