เมนู
  • ซื้อโครงการใหม่
  • ซื้อบ้านมือสอง
  • เช่า/หอพัก
  • บทความ
  • ค้นหาเจ้าของโครงการ
  • ค้นหาตัวแทนอสังหาฯ
  • สมัครตัวแทนอสังหาฯ
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท ไอคอน วิลล่า กรุ๊ป จำกัด

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบัน บริษัทฯ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในจังหวัดขอนแก่น ในที่ที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เป็นผู้นำในด้าน "บ้านที่คุ้มค่า กับราคาที่เอื้มถึง" เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโปร่งใส่ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งให้บริษัทฯ เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับสังคมขอนแก่นได้อย่างยั่งยืน

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท ไอคอน วิลล่า กรุ๊ป จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ไอคอน วิลล่า กรุ๊ป จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์