เมนู
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

   อัปเดตล่าสุด วันที่ 25 มิถุนายน 2563

   1. คำจำกัดความ
   1.1. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์ www.nayoo.co และ/หรือ แอปพลิเคชัน NaYoo
   1.2. “คุณ” หมายถึง ผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ NaYoo
   1.3. “เรา” หมายถึง บริษัท บางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด
   1.4. “ผู้โฆษณา” หมายถึง ผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ที่โฆษณาใบประกาศหรือสื่อใดๆ ลงบนแพลตฟอร์ม
   1.5. “ใบประกาศ” หมายถึง รูปภาพ ข้อมูล และสื่อโฆษณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้โฆษณานำมาขึ้นบนแพลตฟอร์ม

   2. บัญชีผู้ใช้
   2.1. เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณจะสามารถบันทึกใบประกาศไว้ในรายการที่ชื่นชอบ และสามารถลงโฆษณาใบประกาศได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
   2.2. ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณตกลงจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลในการสร้างบัญชีผู้ใช้ สามารถดำเนินการได้โดยเข้าสู่เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
   2.3. กรณีที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ในนามนิติบุคคล คุณรับรองว่าคุณเป็นผู้แทน และ/หรือ ตัวแทนตามกฎหมายของนิติบุคคล หรือได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากนิติบุคคล และการกระทำใด ๆ ของคุณบนแพลตฟอร์มจะผูกพันนิติบุคคลที่คุณใช้ข้อมูลในการสร้างบัญชีผู้ใช้ เราแนะนำให้คุณเก็บชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นความลับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลอื่นใช้แพลตฟอร์มโดยเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
   2.4. หากคุณมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ คุณรับรองว่าคุณได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมในการใช้บริการใดๆ ของเรา
   2.5. การใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ในแพลตฟอร์มที่ดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อบัญชีของคุณถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยคุณ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม
   2.6. คุณรับรู้ว่าเรามีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือห้ามบุคคลใดใช้แพลตฟอร์มนี้ในกรณีที่เราเห็นว่ามีเหตุอันสมควร
   2.7. คุณรับรู้ว่าคุณเป็นผู้เดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้ใช้นี้ โดยบัญชีผู้ใช้นี้ไม่สามารถถือร่วม โอน แลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงให้บุคคลอื่นได้ และคุณตกลงจะไม่จำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้ หรือให้สิทธิในบัญชีผู้ใช้นี้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุ ผลใด ๆ ก็ตาม
   2.8. เราเคารพสิทธิของคุณในการเลือกใช้หรือไม่บริการแพลตฟอร์ม กรณีที่คุณต้องการปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณ โปรดแจ้งมาที่ info@nayoo.co
   2.9. คุณรับรู้ว่าเรามีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือห้ามบุคคลใดใช้แพลตฟอร์มนี้ ในกรณีที่เราเห็นว่ามีเหตุอันสมควร
   2.10. เราขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ของคุณไม่ได้มีการเข้าใช้งานเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปี นับจากวันที่เข้าใช้งานครั้งล่าสุด โดยไม่คืนแต้ม Credit ให้แก่คุณในทุกกรณี

   3. การลงประกาศ
   3.1. ในการลงประกาศบนแพลตฟอร์ม ผู้โฆษณาตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   (1). ลงประกาศเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
   (2). ไม่ลงประกาศในลักษณะใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นดุลพินิจเราในการพิจารณา
   (3). ไม่ใช้ข้อความ รูปภาพ หรือสื่อที่เป็นเท็จ
   (4). ไม่ใช่ข้อความ รูปภาพ หรือสื่อใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการอนาจาร ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก
   (5). ไม่ลงประกาศอสังหาริมทรัพย์เดิมซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง (ไม่ว่าจะใช้ข้อความ รูปภาพ หรือสื่อเดียวกันหรือไม่) เว้นแต่ว่าใบประกาศอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้จัดแสดงบนแพลตฟอร์มแล้ว
   3.2. ผู้โฆษณามีหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลในใบประกาศ เรื่องใบอนุญาต (ถ้ามี)
   3.3. ผู้โฆษณารับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่ผู้โฆษณาให้แก่เราและที่ผู้โฆษณาจัดแสดงบนแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใประการใดๆ เช่น ก่อให้เข้าใจผิดว่าผู้โฆษณาเป็นหุ้นส่วนหรือตัวแทนหรือนายจ้าง-ลูกจ้างกับเรา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก โดยผู้โฆษณาตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราและ/หรือบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่ผู้โฆษณาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้
   3.4. ในการโฆษณาใบประกาศ ผู้โฆษณาตกลงจะชำระค่าบริการให้เราตามอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
   3.5. ลำดับการจัดแสดงใบประกาศขึ้นอยู่กับคะแนนของใบประกาศแต่ละใบ โดยใบประกาศที่มีคะแนนมากจะอยู่ในลำดับบน และไล่ลงไปตามลำดับคะแนน ผู้โฆษณาตกลงให้สิทธิเราในการให้คะแนนใบประกาศตามหลักเกณฑ์เรากำหนด ผู้โฆษณาสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การให้คะแนนได้ที่ [คะแนนใบประกาศ]
   3.6. ใบประกาศแต่ละฉบับมีอายุการจัดแสดง 90 วัน โดยผู้โฆษณาสามารถขยายระยะเวลาจัดแสดงใบประกาศข้างต้นได้ด้วยการชำระค่าต่ออายุประกาศ โดยเมื่อผู้โฆษณาชำระค่าต่ออายุประกาศแล้ว ใบประกาศฉบับนั้นจะจัดแสดงบนแพลตฟอร์มต่อไปอีก 60 วันนับจากวันสิ้นอายุเดิม
   3.7. ในการต่ออายุใบประกาศ ผู้โฆษณาจะสามารถขอต่ออายุใบประกาศได้ทุกเมื่อ

   4. การดันประกาศ
   4.1. การดันใบประกาศเป็นการจัดลำดับประกาศที่ผู้โฆษณาต้องการเลื่อนให้ขึ้นสู่ตำแหน่งบน เหนือตำแหน่งของประกาศอื่นที่ลงขายตามปกติในหมวดหมู่เดียวกันที่ไม่ได้ถูกปักหมุด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มเห็นประกาศของผู้โฆษณามากขึ้น โดยรูปแบบเป็นดันใบประกาศครั้งเดียว (Single Bump) เป็นบริการที่จัดให้ประกาศของผู้โฆษณาถูกเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งบน 1 ครั้ง ซึ่งผู้โฆษณาสามารถสั่งเลื่อนประกาศได้โดยทันทีที่ผู้โฆษณาต้องการให้เลื่อนประกาศ อย่างไรก็ดี ผู้โฆษณาไม่สามารถเลือกกำหนดให้ประกาศอยู่ในแต่ละลำดับหรือเฉพาะตำแหน่งได้ โดยประกาศจะถูกเลื่อนในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่ผู้โฆษณากำหนดและการเลื่อนประกาศครั้งเดียวนี้มีผลเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ผู้โฆษณารับรู้ว่าประกาศของผู้โฆษณาอาจไม่ได้อยู่ในตำแหน่งบนสุด แม้ผู้โฆษณาจะใช้บริการเลื่อนประกาศก็ตาม
   4.2. ในการใช้บริการดันใบประกาศ ผู้โฆษณาตกลงจะชำระค่าบริการให้เราตามอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
   4.3. ผู้โฆษณารับรู้ว่าการใช้บริการดันใบประกาศไม่ได้เป็นการขยายวันหมดอายุของประกาศให้นานออกไป เว้นแต่กรณีที่เรากำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น โปรดตรวจสอบอายุใบประกาศที่เหลืออยู่ก่อนตัดสินใจใช้บริการดันใบประกาศ

   5. การปักหมุดประกาศ
   5.1. บริการปักหมุดประกาศ เป็นบริการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการที่พบเห็นประกาศของผู้โฆษณา โดยเราจะจัดแสดงใบประกาศของผู้โฆษณาไว้ด้านบนของหน้าจัดแสดงใบประกาศจนกว่าจะครบกำหนดเวลา เช่น ประกาศ 30 วันนับแต่ใช้บริการ เป็นต้น ใบประกาศที่ใช้บริการปักหมุดจะอยู่เหนือใบประกาศอื่นๆ ที่ไม่ใช้บริการปักหมุด อย่างไรก็ดี ใบประกาศที่ปักหมุดอาจไม่ได้อยู่บนสุดเสมอไป
   5.2. ในการใช้บริการปักหมุดประกาศ ผู้โฆษณาตกลงจะชำระค่าบริการให้เราตามอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
   5.3. ผู้โฆษณารับรู้ว่าการใช้บริการปักหมุดประกาศไม่ได้เป็นการขยายวันหมดอายุของประกาศให้นานออกไป โดยระบบจะหยุดจัดแสดงใบประกาศที่ใช้บริการปักหมุดทันทีเมื่อถึงวันหมดอายุใบประกาศ เว้นแต่กรณีที่เรากำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น โปรดตรวจสอบอายุใบประกาศที่เหลืออยู่ก่อนตัดสินใจใช้บริการปักหมุดประกาศ

   6. การลงโฆษณา Banner
   6.1. บริการลงโฆษณา Banner คือการจัดแสดงใบประกาศ ข้อความ หรือสื่อโฆษณาของผู้โฆษณาที่ใช้บริการนี้บนบริเวณ Banner เป็นเวลา 30 วัน วันนับแต่เริ่มใช้บริการ
   6.2. ผู้โฆษณารับรู้ว่าผู้โฆษณาไม่สามารถเลือกตำแหน่ง Banner ที่จะจัดแสดงได้ โดยผู้โฆษณาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการเลือกตำแหน่งจัดแสดงใบประกาศหรือสื่อของผู้โฆษณาบน Banner
   6.3. ในการใช้บริการลงโฆษณา Banner ผู้โฆษณาตกลงจะชำระค่าบริการให้เราตามอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
   6.4. ผู้โฆษณารับรู้ว่าการใช้บริการลงโฆษณา Banner ไม่ได้เป็นการขยายวันหมดอายุของประกาศให้นานออกไป โดยระบบจะหยุดจัดแสดงใบประกาศหรือสื่อของผู้โฆษณาบน Banner ทันทีเมื่อถึงวันหมดอายุใบประกาศ เว้นแต่กรณีที่เรากำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น โปรดตรวจสอบอายุใบประกาศที่เหลืออยู่ก่อนตัดสินใจใช้บริการลงโฆษณา Banner

   7. ค่าบริการ
   7.1. การใช้งานหรือบริการบนแพลตฟอร์ม NaYoo บางกรณีอาจมีค่าบริการ ซึ่งผู้โฆษณาตกลงจะชำระค่าบริการดังกล่าวตามวิธีการและอัตราที่เรากำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนใช้บังคับ
   7.2. ผู้โฆษณาจะต้องใช้ Coin ในการชำระค่าบริการบนแพลตฟอร์ม โดยมูลค่าของ Coin และวิธีการได้มาซึ่งเป็นไปตามที่เรากำหนด
   7.3. อัตราค่าบริการ
   (1). ค่าบริการลงประกาศ จำนวน 200 Coin สำหรับการลงประกาศเป็นระยะเวลา 30 วัน
   (2). ค่าบริการดันประกาศทรัพย์มือสอง จำนวน 2,000 Coin ต่อการดันใบประกาศ 1 ครั้ง
   (3). ค่าบริการดันประกาศทรัพย์มือหนึ่ง จำนวน 10,000 Coin ต่อการดันใบประกาศ 1 ครั้ง
   (4). ค่าบริการปักหมุดประกาศ จำนวน 2,000 Coin สำหรับการปักหมุดประกาศเป็นระยะเวลา 30 วัน
   (5). ค่าบริการปักหมุดประกาศ จำนวน 15,000 Coin สำหรับการปักหมุดประกาศเป็นระยะเวลา 30 วันก่อนการให้บริการที่มีค่าบริการทุกครั้ง ระบบของเราจะแจ้งให้ผู้โฆษณายืนยันการขอใช้บริการก่อนจะตกลงชำระค่าบริการ โปรดศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบก่อนยืนยันการขอใช้บริการ
   7.4. เราสงวนสิทธิในการคืนค่าบริการที่ชำระแล้วทุกกรณี โปรดตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนก่อนชำระค่าบริการ

   8. การชำระเงินเพื่อแลก Coin
   8.1. ผู้โฆษณาจะได้รับ Coin ตามวิธีการที่เรากำหนด เช่น ซื้อข้อเสนอพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย หรือลักษณะอื่นที่คล้ายกัน รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับ Coin จะเป็นไปตามที่เรากำหนด
   8.2. ผู้โฆษณาสามารถชำระเงินเพื่อแลก Coin ผ่านช่องทาง ดังนี้
   (1). ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือช่องทางชำระเงินอื่น ๆ ตามที่เรากำหนด ซึ่งการชำระเงินบางประเภทจะมีการนำผู้โฆษณาไปสู่ระบบของผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการระบบการชำระเงินที่มั่นคงปลอดภัย
   (2). ชำระเงินผ่านระบบ In-App Purchase ของ Omise
   8.3. ผู้โฆษณาตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการชำระเงินต่างๆ ที่ผู้ให้บริการภายนอกตามข้อนี้เรียกเก็บ
   8.4. ผู้โฆษณารับรู้ว่าผู้โฆษณามีหน้าที่รับผิดชอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการชำระเงินทั้งหมด และโปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของผู้ให้บริการอย่างละเอียดก่อน เนื่องจากผู้ให้บริการระบบการชำระเงินเหล่านี้เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากเรา เราจึงไม่รับผิดหรือร่วมรับผิดในการกระทำใดๆ ของผู้ให้บริการเหล่านี้
   8.5. ผู้โฆษณาไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือใช้ Coin เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการใช้ชำระค่าบริการที่เรากำหนด
   8.6. Coin ที่ใช้บนแพลตฟอร์มของเราไม่ใช่เงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ผู้โฆษณารับรู้ว่าผู้โฆษณาไม่สามารถแลก Coin คืนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอน Coin ให้แก่ผู้ใช้งานคนอื่นได้

   9. เมนูพูดคุย
   เราตั้งใจให้การสื่อสารบนแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการติดต่อสนทนาผ่านเมนูพูดคุย คุณตกลงจะปฏิบัติตามกฎการสื่อสารอย่างเคร่งครัด ดังนี้
   (1). ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง
   (2). ใช้คำที่สุภาพและเหมาะสม
   (3). ไม่กระทำการใดที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เหยียดหยาม ด่าทอผู้อื่น
   (4). ไม่ใช้ข้อความที่เป็นการกล่าวถึงชาติพันธุ์ ศาสนา หรือความเชื่อของผู้อื่นในแง่ลบ หรือข้อความที่เป็นการเลือกปฏิบัติ
   (5). ไม่พาดพิงหรืออ้างอิงหรือใช้ถ้อยคำใดๆ ในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับศาสนาและ/หรือสถาบันพระมหากษัตริย์
   (6). ไม่เผยแพร่รูปภาพ ลิงก์ หรือสื่ออนาจาร รวมถึงไม่ใช้ถ้อยคำที่สื่อไปในทางลามกอนาจาร