ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความเชี่ยวชาญ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496

สรุปรายการอสังหาฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตัวแทนบริษัท

ติดต่อตัวแทนอสังหาฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตัวแทนบริษัท