อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

       มาแล้วค่าาา ! สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะมีบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม ในช่วงนี้และกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อบ้านหรืออัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ 2565  ตอนนี้ทางธนาคารกสิกรไทยมีการอัพเดตอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ประจำปี 2565 เพื่อที่จะช่วยทุกคนในการตัดสินใจสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะกู้ที่ธนาคารไหนดี ? อัตราดอกเบี้ยแพงไหม ? และจะคุ้มค่าไหม ? ซึ่งทางขอนแก่นน่าอยู่จึงรวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกรไทยปี 2565 นี้ไว้ให้ทุกคนแล้วดังบทความข้างล่างนี้เลยค่ะ

วัตถุประสงค์การกู้

       สินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืมเพื่อนำไปซื้อ ซ่อมแซม หรือปลูกสร้างบ้าน หรือ รับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินอื่น เพื่อใช้ในวัตถุประสงคเ์พื่ออยู่อาศัย โดยลูกค้าต้องจำนองที่อยู่อาศัยดัง กล่าวเป็นหลักประกันการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย มีทั้งแบบคงที่ และลอยตัว

       ต่อมาเรามาเช็คอัตราดอกเบี้ยบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารกสิกรไทยกันค่ะว่าในปี 2565 มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่กันบ้าง

อัตราดอกเบี้ยบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารกสิกรไทย 2565

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารกสิกรไทย 2565

 • ยื่นเอกสารสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ครบรอผลอนุมัติเบื้องต้น
 • สำรวจและประเมินราคาหลักประกัน
 • ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
 • นัดวันไถ่ถอนจากธนาคารเดิม
 • ทำสัญญาและจดจำนอง ณ กรมที่ดิน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารกสิกรไทย 2565

ผู้ที่มีรายได้ประจำ                        

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • รายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • รายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
 • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • รายได้สุทธิรวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งผู้กู้หลักและผู้ร่วม (ทั้งกรณีกู้เดี่ยวและกู้ร่วม)
 • ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัครบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารกสิกรไทย 2565

แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ธนาคารกสิกรไทย 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สลิปโบนัส (ถ้ามี)
 • กรณีมีรายได้อื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือนต้องยื่นเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม
 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

      ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารกสิกรไทย 2565

ภายใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเบี้ย ปรับ 3% ของยอดคงเหลือ

            เบี้ยปรับ = ยอดสินเชื่อคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี x อัตราปรับ

เพิ่มเติม

 • ชาวต่างชาติสามารถรีไฟแนนซ์ธนาคารกสิกรไทยได้ โดยกู้เป็นบุคคลธรรมดา มีใบต่างด้าว และใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย โดยสามารถกู้เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมได้เท่านั้น
 • หากไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถกู้ได้ สามารถใช้เอกสารแทนสลิปเงินเดือนดังนี้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ ใบ 50 ทวิแสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>https://www.kasikornbank.com

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo