อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

       สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะรีไฟแนนซ์บ้านหรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อบ้านหรืออัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 อยู่ วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่มีข้อมูลการรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 มาฝากทุกๆคนค่ะ ตอนนี้ทางธนาคารออมสินมีการอัพเดตอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 ว่ามีเงื่อนไขอย่างไรและต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

        สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 ในปีแรกผ่อนชำระเพียง ล้านละ 2,500 บาท / เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.75 % หรือเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถยื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วงเงินกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565

      ให้กู้กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงกู้เพิ่มเติมกับธนาคารเพื่อการอุปโภคบริโภค และกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกัน ชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ *ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565

  • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพื่อที่อยู่อาศัย

*ไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

  • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

*ไม่เกิน 30 ปี

  • กรณีสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

*ไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565

  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  • การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

**กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคคนก็ได้

** กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก 4.1 ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนหมายเหตุ : ทั้งนี้ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

เอกสารประกอบการยื่นกู้รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

• สำเนาบัตรประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน

• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

• สำเนาบัตรประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

• สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

**กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)                                                                              

**กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)                                                                                                                  

**กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า

• บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

เอกสารหลักประกัน

• สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า

• สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23

• สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน 2565 ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://loanreg.gsb.or.th

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น‌‌🏡🏡 ทั้ง บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่‌‌
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo