อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

      ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่หลากหลาย และมีอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% โดยอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2565 ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 2 ปีแรกที่ MRR-5.35% และปีที่ 3 MRR-3.55% และอีกหนึ่งทางเลือกที่มีอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% เช่นกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวคงที่ 3 ปีที่ MRR-4.75% โดยวันนี้ขอนแก่นน่าอยู่พามารู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2565 (LH Bank) กันค่ะ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้รีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2565 (LH Bank)

 • เพื่อให้ท่านนำเงินไปไถ่ถอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเดิม พร้อมขอวงเงินเพิ่มสำหรับการต่อเติม ตกแต่ง ซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือสินเชื่อเอนกประสงค์ตามความพอใจของท่าน ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
 • โดยการขอลดดอกเบี้ยบ้านกับธนาคารนั้น ให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมิน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ในการกู้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุดที่ 2.60% นี้ จะต้องอยู่ในเงื่อนไขของผู้กู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

ลักษณะบริการหรือจุดเด่นของการรีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2565 (LH Bank)

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน*
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด**
 • ค่าธรรมเนียม
 • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่ม 2.00% ต่อปี* (เฉลี่ย 3 ปี 2.60%)
 • ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท
 • กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 35 ปี
 • รับทุกโครงการจัดสรร
 • ฟรี! ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าจดจำจอง*
 • โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2565

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2565

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Refinance ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่ม 2.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565
 • วงเงินกู้เริ่มต้น 1.0 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์
 • กรณีลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
 • กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 • ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท ได้ในแบบอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.350% (ณ วันที่ 1 เม.ย. 64) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
 • อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการยื่นกู้รีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2565

1. เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบทะเบียนสมรสใบหย่าใบมรณบัตรใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี )

2.เอกสารแสดงรายได้

 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 1. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
 2. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีประกอบธุรกิจส่วนตัว
 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบทะเบียนการค้าอายุไม่เกิน 3 ปี
 2. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. สำเนาบัญชีธนาคาร (statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 4. ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

3.เอกสารทางานหลักประกัน

 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สําเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิมเนา
 3. หนังสือสัญญาจํานองที่ดิน (ทุกฉบับ)
 4. สำเนาใบเสร็จเงินเดือนล่าสุด (ทุกบัญชี / วงเงิน)
 5. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

หมายเหตุ :

* หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของรีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2565 เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

**ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

*การซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ไม่มีผลในการขออนุมัติสินเชื่อ กรณีมีความประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทประกันที่ธนาคารกำหนดได้ด้วยตนเองหรือกรณีไม่ประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรีไฟแนนซ์บ้าน แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2565 ได้ที่ >> https://www.lhbank.co.th

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น‌‌🏡🏡 ทั้ง บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่‌‌
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo