อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

         หากพูดถึงเรื่องการยื่นกู้รีไฟแนนซ์ ทุกคนควรจะศึกษาและตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะยื่นกู้ โดยเฉพาะสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่เอาใจผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 ไม่ว่าจะเป็น ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม ในช่วงนี้หรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565  ตอนนี้ทางธนาคารมีการอัพเดตอัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 เพื่อที่จะช่วยทุกคนในการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังเลือกว่าจะกู้กับธนาคารไหนดี ซึ่งทางขอนแก่นน่าอยู่จึงรวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 นี้ไว้ให้ทุกคนแล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยค่ะ

สินเชื่อบ้านสุขสันต์กับ ธอส

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 กับ สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ธอส

วัตถุประสงค์การยื่นกู้ รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565

 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร จากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

**หมายเหตุ**

 • นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

วงเงินกู้ ระยะเวลาการผ่อนและค่าธรรมเนียมสินเชื่อกับการ รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565

 • วงเงินให้กู้ ของรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
 • ระยะเวลากู้ ก่อนรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
 • ค่าธรรมเนียมรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 ให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 กับสินเชื่อ บ้านสุขสันต์ ธอส

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 กับสินเชื่อ บ้านสุขสันต์ ธอส

แบบที่ 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ

แบบที่ 2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) กับการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565

แบบที่ 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ = 4.38%

แบบที่ 2 สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Self Welfare) = 4.73%

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคารอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

เอกสารการยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 กับสินเชื่อ บ้านสุขสันต์ ธอส

เอกสารส่วนบุคคล สำหรับรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน สำหรับรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565

พนักงานประจำ

 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12  เดือน
 • สำเนาสัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติมในการ รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565 เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2565**

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.ghbank.co.th

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น‌‌🏡🏡 ทั้ง บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่‌‌
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo