ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์ม

   อัปเดตล่าสุด วันที่ 25 มิถุนายน 2563
   แพลตฟอร์มนี้ให้บริการสื่อกลางให้ผู้ที่ต้องการหาอสังหาริมทรัพย์ดูรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายหรือให้เช่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ ของเอกสารดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเราในการใช้บริการไม่ว่าคุณจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด ซึ่งคุณรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจเอกสารเหล่านี้แล้ว ก่อนตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม
   การที่คุณเข้าสู่แพลตฟอร์มของเราถือว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้แพลตฟอร์ม หากคุณไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์มฉบับนี้
   คุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ดังนี้
   1. คำจำกัดความ
   1.1. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์ www.nayoo.co และ/หรือ แอปพลิเคชัน NaYoo
   1.2. “คุณ” หมายถึง ผู้ที่เข้าสู่แพลตฟอร์ม NaYoo
   1.3. “เรา” หมายถึง บริษัท บางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด
   1.4. “ผู้โฆษณา” หมายถึง ผู้ที่นำอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น มาโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
   1.5. “ใบประกาศ” หมายถึง รูปภาพ ข้อมูล และสื่อโฆษณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้โฆษณานำมาขึ้นบนแพลตฟอร์ม

   2. ขอบเขตการให้บริการ
   2.1. เรามุ่งพัฒนาให้การหาซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านบริการของเรา ดังต่อไปนี้
   2.1.1 ให้บริการสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการหาอสังหาริมทรัพย์ได้เห็นรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายหรือให้เช่า
   2.1.2 สำหรับผู้ที่ต้องการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เราให้บริการลงประกาศ โปรโมทใบประกาศ เช่น การเลื่อนประกาศ การปักหมุดประกาศ
   2.1.3 บริการอื่น ๆ ที่เรากำหนด
   2.2. หากคุณต้องการบันทึกใบประกาศอสังหาริมทรัพย์ใดไว้ในรายการที่ชื่นชอบ หรือกรณีที่คุณต้องการเป็นผู้โฆษณา คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างบัญชีผู้ใช้และการใช้บริการเกี่ยวกับการลงประกาศโฆษณาเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
   2.3. เราเป็นสื่อกลางให้บริการพื้นที่ในการโฆษณา คุณรับรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้โฆษณาหรือผู้ขายหรือผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงไม่ได้มีฐานะเป็นหุ้นส่วน และ/หรือ นายจ้าง-ลูกจ้าง และ/หรือ ตัวการ-ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
   2.4. บริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คุณยินยอมให้เราเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการใดบริการหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   3. หน้าที่ของคุณ
   3.1. คุณตกลงจะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของแพลตฟอร์มไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมถึงต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดกับนโยบายและ/หรือข้อกำหนดเงื่อนไขของเรา
   3.2. คุณตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) แพลตฟอร์ม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

   4. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล
   ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อการให้บริการแก่คุณหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา อย่างไรก็ดี เราให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามที่กำหนดในข้อนี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งต้องให้ความยินยอมแยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้ คุณสามารถอ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://nayoo.co

   5. ทรัพย์สินทางปัญญา
   5.1. เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ข้อมูลในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลอื่นๆ สื่อโฆษณาและใบประกาศที่คุณลงในกรณีที่คุณใช้บริการลงประกาศ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่คุณนำมาลงบนแพลตฟอร์มยังคงเป็นของคุณ โดยคุณอนุญาตให้เรานำทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ของคุณไปใช้สำหรับการโฆษณาหรือโปรโมตแพลตฟอร์ม ปรับปรุงบริการ หรือพัฒนาแพลตฟอร์ม หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ ตามที่จะตกลงกันต่อไป
   5.2. คุณรับรู้ว่าเราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม รวมตลอดถึงรหัสต้นกำเนิด (Source Code) ข้อมูลและเอกสาร(นอกเหนือจากที่คุณหรือผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มรายอื่นได้ให้ไว้ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม) การคิดค้น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ชื่อ สัญลักษณ์ โลโก้ (Logo) และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม และ/หรือ ผลงานของการให้บริการของเรา ทั้งนี้ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของเราเพื่อหากำไรหรือเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อกระทำการใดที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเรา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
   5.3. คุณตกลงจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของเรา หรือแต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

   6. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ
   6.1. ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดและข้อความที่คุณพูดคุยกับผู้โฆษณาบนแพลตฟอร์ม เป็นข้อมูลที่ผู้โฆษณาและ/หรือคุณนำเข้าสู่แพลตฟอร์ม เราจึงไม่รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะสม ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และ/หรือเป็นปัจจุบัน คุณรับรู้ว่าเราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและข้อความดังกล่าว รวมถึงไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ ในการสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณหรือบุคคลภายนอกได้รับเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลและข้อความดังกล่าว
   6.2. คุณรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณให้แก่เราและที่บันทึกบนแพลตฟอร์ม รวมถึงและไม่จำกัดเพียงข้อมูลเปิดบัญชีผู้ใช้และใบประกาศ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตามความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก โดยคุณตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ ซึ่งรวมถึงจะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราเต็มจำนวนในกรณีที่เราได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่คุณให้แก่เรา
   6.3. เราพยายามที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับอินเตอร์เน็ตและสภาพอุปกรณ์ของคุณที่ใช้ในการเข้าสู่แพลตฟอร์มด้วย ในการใช้งานแพลตฟอร์มหรือในกรณีที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใดๆ จากแพลตฟอร์ม ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ปราศจาก ไวรัส หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน การใช้แพลตฟอร์มนี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้ได้ คุณตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มหรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากแพลตฟอร์ม และคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใดๆ ในความขัดข้องของแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา
   6.4. ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือประกาศอื่นใดที่เราแจ้งให้ทราบ หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือกระทำการอันไม่เหมาะสมใดๆ บนแพลตฟอร์ม เรามีสิทธิที่จะจำกัด ระงับการใช้งาน ลบประกาศโดยไม่คืนค่าบริการ หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่คืนค่า credit และ/หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทำของคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใดๆ ที่เรามีอยู่ตามกฎหมาย
   6.5. คุณตกลงให้สิทธิเราในการโอนสิทธิและหน้าที่ของเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจากคุณ
   6.6. เราอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว คุณตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ

   7. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
   7.1. คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์มให้คุณพิจารณาก่อนการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่คุณใช้บริการแพลตฟอร์มของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง
   7.2. คุณสามารถเรียกดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันได้ โดยเลือกเมนู Terms & Condition ทั้งนี้ หากคุณต้องการดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแพลตฟอร์มก่อนหน้า โปรดติดต่อ info@nayoo.co

   8. การละเว้นการใช้สิทธิ
   การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรา ไม่ถือว่าเราสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

   9. การขัดกันของเอกสาร
   ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความ

   10. กฎหมายที่ใช้บังคับ
   การใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย

   11. ติดต่อเรา
   หากคุณมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท บางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด
   ที่อยู่ : 1355 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
   อีเมล : info@nayoo.co
   เบอร์ติดต่อ (Call Center) : 061-635-8542
  
อุบล